Klachtenregeling

Als er sprake is van een verschil van mening, een klacht of een geschil richting één van onze medewerkers (en personen die functioneel betrokken zijn bij de school/stichting), dan gelden de volgende afspraken: 

1. Het eerste aanspreekpunt is de medewerker zelf, waarmee u van mening verschilt of een klacht over heeft. De beste oplossing is altijd om er samen uit te komen. 

2. Lukt dat niet, dan kunt u het verschil van mening of het geschil (een onopgeloste klacht) voorleggen aan de directeur van de school, die, na beide partijen te hebben gehoord, zal proberen tot overeenstemming te komen. Deze klacht kan schriftelijk en/of mondeling plaatsvinden.  

3. Is er nog steeds een geschil, dan is de volgende stap het College van Bestuur van Stichting Arlanta. Adres en telefoonnummer vindt u op de homepage. Arlanta streeft erna om iedere klacht binnen 4 weken op te lossen. Deze termijn kan met ten hoogste 4 weken worden verlengd. De reden van deze verlenging zal het Collega van Bestuur schriftelijk kenbaar maken bij de klager en de aanklager.  

4. Ook kunt u overleggen met de externe vertrouwenspersoon. Dit is mevrouw Anita Miedema. Haar contactgegevens zijn kunt u hier vinden. 

Zijn er klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, dan kunt u ook contact opnemen met het meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111. 

Voor de afhandeling van klachten en geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u tenslotte terecht bij Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op de website kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.